Algemene Voorwaarden Nascholing

Inschrijving

Inschrijven kan uitsluitend via de website van PsyNataal. Na jouw inschrijving ontvang je direct een bevestiging in je mailbox.

Factuur

De factuur ontvang je binnen twee weken na inschrijving. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen na de factuurdatum. Na betaling van de factuur is jouw inschrijving definitief en is de overeenkomst tot deelname tot stand gekomen. Je hebt daarna 14 dagen bedenktijd en het recht om binnen deze termijn de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van reden en zonder administratiekosten te betalen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf of de werkgever de overeenkomst sluit, geldt geen bedenktijd.


De factuur wordt altijd naar het emailadres van de deelnemer gestuurd. Wil je dat jouw werkgever (een deel) betaalt? Dan dien je er zelf voor te zorgen dat de factuur op de juiste plek terechtkomt.

Annuleren

Annulering van de overeenkomst tot deelname kan uitsluitend per e-mail plaatsvinden.  

Tot acht weken voor de uitvoeringsdatum kan kosteloos - minus 50 euro administratiekosten - worden geannuleerd. 
Bij annulering tussen acht en vier weken voor aanvang van de nascholing geldt een restitutie van 50% van het overeengekomen inschrijfgeld. Bij annulering minder dan vier weken voor aanvang van de uitvoering geldt geen mogelijkheid tot restitutie; de deelnemer is het volledige, overeengekomen bedrag verschuldigd.


Wanneer je bij annulering recht hebt op restitutie, dan wordt het betreffende bedrag binnen twee weken overgemaakt.

Het is altijd mogelijk om bij verhindering een geschikte vervanger te sturen. Deze vervanger dient wel aan de vooropleidingseisen te voldoen. Bij een meerdaagse nascholing kan geen tussentijdse wisseling van deelnemer plaatsvinden. Gemiste bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald.

Wijziging of annulering door PsyNataal

PsyNataal behoudt zich het recht voor om bij geringe deelname of in geval van overmacht de uitvoering online te verzorgen, wijzigingen in de uitvoering aan te brengen en om tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de nascholing te annuleren.


Uitval

Bij uitval van de docent door overmacht zal zo spoedig mogelijk naar een alternatieve lesdatum gezocht worden of het volledige bedrag gerestitueerd worden als de deelnemer dat wenst. In het geval van uitval van een lesdag door extreme weersomstandigheden zal de lesdag worden verplaatst of online worden verzorgd. In dit geval heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten.


Eisen vooropleiding

Er kunnen toelatingseisen qua opleiding en beroepsregistratie verbonden zijn aan een nascholing. Als je niet voldoet aan de vooropleiding maar wel van mening bent dat jouw professionele achtergrond en kennis passen bij het scholingsaanbod, neem dan eerst contact op met PsyNataal om te overleggen. Samen wordt gekeken of tot inschrijving overgegaan kan worden.


Accreditaties

PsyNataal streeft ernaar om de status en het aantal punten van de verschillende accrediterende beroepsverenigingen zo accuraat mogelijk op de website te vermelden. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend en je wordt geadviseerd altijd op PE-online of een ander relevant platform te kijken voor de actuele status van de accreditatieaanvraag en het aantal verstrekte accreditatiepunten.

Na afronding van de nascholing worden de accreditatiepunten binnen vier weken in PE-online ingevoerd.


Certificaat

Middels een presentielijst wordt de aanwezigheid van cursisten bijgehouden. Een cursist ontvangt een certificaat met bijbehorende accreditatiepunten wanneer men minimaal 90% aanwezig is geweest bij een tweedaagse nascholing en 100% aanwezig is geweest bij een eendaagse nascholing. Tevens wordt een actieve en respectvolle deelname tijdens de bijeenkomst verwacht. Als een toets deel uitmaakt van de nascholing, dient deze als voldoende te zijn beoordeeld om voor een certificaat en de accreditatiepunten in aanmerking te komen.

Jouw privacy

Bij PsyNataal staat kwaliteit en professionaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit is een zorgvuldige en vertrouwelijke verwerking van jouw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. PsyNataal verwerkt jouw gegevens daarom met zorg. Hoe dit is gewaarborgd kun je lezen in de privacyverklaring.

Privacy van cliënten

PsyNataal gebruikt bij de nascholingen - met toestemming van cliënten - videomateriaal dat inhoudelijk ondersteund wordt met privacygevoelige informatie over de cliënt. Tijdens de nascholing is het ten strengste verboden om audio- of beeldmateriaal te maken van het getoonde materiaal. Besproken casuïstiek mag niet buiten de onderwijssetting gedeeld worden. Ook persoonlijk gedeelde informatie van deelnemers dient vertrouwelijk behandeld te worden door de andere deelnemers.

Klachtenregeling

Mocht je als cursist ondanks de inspanningen door PsyNataal niet tevreden zijn, dan kun je hierover contact opnemen met

S.L. van Leipsig-Beekman, docent en eigenaar van PsyNataal. Dat doet je door de volgende stappen te doorlopen:

1. De klacht dien jij zelf schriftelijk in en bevat de volgende gegevens: je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, een heldere beschrijving van de klacht, datum en ondertekening. Je kunt de klacht sturen naar cursus@psynataal.nl.

2. Na indiening van de klacht krijg je binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.

3. De klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

4. PsyNataal zal binnen vier weken na het indienen van de klacht komen met een voorstel om voor jou tot een goede oplossing te komen. Je wordt schriftelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld. Een gesprek kan deel uitmaken van de klachtafhandeling.

5. De klacht is afgehandeld indien jij dat hebt aangegeven en schriftelijk per e-mail hebt bevestigd. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd, waarvan de gegevens een jaar worden bewaard.

6. Als cursist heb je de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitkomst en afhandeling van de klacht. Daarvoor is PsyNataal aangesloten bij de beroepsregeling van AN-i, die als onafhankelijke partij jouw beroep onderzoekt en daarover een bindend advies geeft; eventuele consequenties worden door PsyNataal snel afgehandeld. Deze beroepsregeling wordt volledig uitgewerkt op de website www.beroepsregeling.nl.

Eigendomsrecht

Het eigendomsrecht van de gebruikte en ontwikkelde materialen door de docent (zoals het draaiboek, handouts, ontworpen folders en documenten) ligt bij PsyNataal. Alle intellectuele eigendomsrechten - waaronder het auteursrecht - van het nascholingsmateriaal berusten bij PsyNataal. Het copyright van eventueel gebruikte artikelen ligt bij de uitgeverij en / of auteur.

Cursisten kunnen documenten toegestuurd krijgen die zij bij de behandeling van hun cliënten mogen gebruiken. Deze documenten zijn alleen voor eigen gebruik en mogen niet verspreid worden of voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
De websitelink voor een e-learning mag geenszins doorgestuurd worden naar derden.